Кадастър

  • Създаване на кадастрални карти.
  • Създаване на специализирани карти за устройствено планиране. 
  • Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри. 
  • Делби и обединяване на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в тях. 
  • Промяна на границите на имотите и на очертанията на сградите и създаване на нови обекти на кадастралната карта. 
  • Трасиране на имотни граници по кадастрална карта.