Инвестиционно проектиране

  • Геодезическо заснемане – създаване на основа за проектиране 
  • Изработване на проекти за вертикално планиране 
  • Изработване на трасировъчни планове. 
  • Трасиране на строителни оси, даване на строителна линия 
    и ниво и др.
  • Проектиране на сгради и съоръжения
  • строителство