Експертни оценки

  • Eкспертни оценки на имущество, служещо за обезпечение по ипотечни кредити на физически лица и корпоративни клиенти на Банките;
  • Поема ангажимент за реализация на ипотекираните имоти, ако кредитите не се обслужват и се налага продажба на имота в полза на банката, в съответствие с получената пазарна стойност в експертната оценка;
  • Извършва управление на недвижимите имоти в съответствие със заложените в експертната оценка показатели;
  • Оценки на имоти съгласно изискванията на ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗГ, ЗОС, ЗДС и др,;