Геодезически дейности

 • Изработване на общи и подробни устройствени схеми и планове;
 • Изработване на планове за регулация и техническите промени /към частите ПРЗ, ПУР, ПР и частични изменения/;
 • Изработване на план-схеми за вертикално планиране към съответните ПУП, нивелетни планове и т.н;
 • Промяна на предназначение на земите;
 • Изработване на парцеларни планове в извънселищни и селищни територии за инфраструктурни обекти и устройствени проекти;
 • Извършване на подробно геодезическо заснимане;
 • Специализирани геодезически заснимания за целите на пространственото проектиране и благоустройство;
 • Осъществяване на одит за достъпност на околната урбанизирана среда по отношение изпълнението на вертикалното планиране / адаптиране на околната среда за нуждите на инвалидизирани лица /;
 • Изработване на проекти за възстановяване на настилки и заснемане на изградени новопроектирани проводи и съоръжения на подземната инфраструктура;
 • Създаване на сборни планове на подземната инфраструктура чрез заснимане и координиране в координатна система на специализираната кадастрална карта;
 • Геодезически и маркшайдерски дейности във връзка с подземните богатства и екологията;
 • Изработване на трасировъчни планове;
 • Изработване на количествени сметки за вертикално планиране и благоустрояване;
 • Проекти за рекултивация на нарушени територии;
 • Изработване на проекти за изследване на деформации на съоръжения ,сгради и др.
 • Извършване на геодезически изпълнителски снимки и геодезическо осигуряване по време на строителство , при изисквания за прецизност и висока точност;
 • Извършване на геодезически изпълнителски снимки и геодезическо осигуряване при монтаж на технологично оборудване;
 • Геодезически дейности при проектиране на сгради, инженерни и транспортни съоръжения;