Управление

Управлението на Имот/имоти включва редица дейностти в полза на Собственика/ Инвеститора , от изследване на инвестиционните намеренията; анализиране на ситуации, варианти, среда, микро и макро климат; до окончателното придобиване на имоти и последващото им управление, адаптиране към съвременната среда на съществуване в страната и бъдещото развитие и управление. Обследване на територии по различни признаци – географско разположение; ресурси: икономически,антропогенни и др.; техническа и социална инфраструктура; население и всичко касаещо интересите на собственика. Дейностите по управлението на имотите включват добро познаване и владеене на територията относно: картографски материал, актуална информация на съседи, граници, терен, подземни богатства, движение на собственици и социални групи, наличие на инфраструктура, бъдещо развитие на регионите. 
Фирмата извършва промяна предназначението на земеделски и горски имоти от земеделски за неземеделски нужди на териториите на разположените си офиси.


Накратко най-извършваните услуги по тази дейност извършвани от екипа на “Ландинвест” пред Собственика/ Инвеститора са:
1.Извършване на представителство на собственика на имота:
2.Следене за навременното плащане на наеми и консумативи;
3.Събиране и предаване на дължими наеми и вноски;
4.Съхранение на предоставени от наемателите депозити и използването им в случай на необходимост;
5.Информиране Собственика за текущото състояние на имота;
6.Ежемесечно (или периодично) отчитане пред Собственика;
7.Обобщен годишен отчет и съхранение на цялостната документация и информация относно Управлението на имота;
8.Предоставяне на документи пред Собственика в случай на изискване;
9.Ежемесечна проверка на състоянието на имота;
10.Отстраняване на аварии;
11.План за действия в извънредни ситуации;
12.Организиране, ръководене и контролиране поддръжката на имота и прилежащите му площи (почистване, охрана, озеленяване и други);
13.Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на довършителни ремонтни дейности в имота (за имоти ново строителство);
14.Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на периодични или еднократни ремонтни дейности в имота по желание на Собственика (освежителни, преустройствени и други);
15.Организиране и провеждане на огледи на имота;
16.Други допълнителни услуги, по желание на Собственика.